سنجاب | سامانه نوین جامع اطلاعات بیمارستان و مراکز جراحی محدود

به واحـد انتقـادات و پیشنهـادات بیمارستان دل آرام خوش آمدیـد

بیمارستان دل آرام

انتقـادات و شکایت
پیشنهادات
اطلاعـات تکمیلی
شـرح پیشنهـادات / شکـایت و انتقـاد *
تکمیل این بخش الزامی است

پیـوست

فایـل را بکشیـد و رهـا کنیـد

حداکثـر حجـم بارگـذاری فایـل 20MB می باشـد


Loading...